ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯥꯌꯣꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯥꯌꯣꯁ ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯇꯥꯢꯇꯟ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯆꯤꯡꯈꯩ ꯍꯨꯟꯄ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯂꯥꯢꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯏꯌꯣꯁ ꯂꯥꯢꯂꯦꯝꯄꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]