Jump to content

ꯑꯁꯤꯟ ꯃꯍꯤꯗ ꯌꯨ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯑꯁꯤꯟ ꯃꯍꯤꯗ ꯌꯨ" ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯨ ꯁꯨꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯢꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡ ꯑꯣꯢ ꯫ ꯃꯈꯣꯢꯁꯤ ꯑꯪꯒꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯌꯥꯎꯏ, ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯃꯆꯨ, ꯆꯥꯡ ꯄꯨꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯎꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯕꯨ ꯁꯨꯡꯕꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯤꯛ ꯃꯇꯥꯡꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯗ ꯀꯣꯛꯐꯥꯢꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯥ ꯐꯕꯗ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤ ꯫