ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯌꯣꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯌꯣꯡ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: New World Monkey) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯦꯠꯀꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯇ ꯆꯟꯕ ꯁꯦꯕꯣꯢꯗꯤꯌꯥ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯌꯣꯡ ꯃꯈꯜ ꯵ ꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]