ꯑꯈꯥ ꯃꯍꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯈꯥ ꯃꯍꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯈꯥꯍꯤ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Base) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯁꯤꯟ ꯃꯍꯤꯒ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯃꯍꯤ ꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯅ ꯍꯟꯕ ꯌꯥꯢ ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯑꯈꯥ_ꯃꯍꯤ&oldid=49818" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ