ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯅꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕꯥ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯌꯔꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯈꯟꯅꯅꯥ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯕꯁꯦꯠ ꯑꯃꯅꯤ꯫ (ꯌꯨꯊ ꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ)꯫ 1989ꯒꯤ ꯀꯅꯚꯦꯅꯁꯟ ꯑꯣꯟ ꯗꯤ ꯔꯥꯏꯇꯁ ꯑꯣꯐ ꯆꯥꯏꯜꯗ (CRC)ꯅꯥ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯕꯨ "ꯆꯍꯤ 18ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯕꯨ, ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯥꯏꯅꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯅꯠꯇꯕꯥ, ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯟꯅꯥ ꯐꯪꯂꯕꯗꯤ" ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯃꯃꯥ-ꯃꯄꯥ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ, ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯁꯛ-ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ, ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ, ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ-ꯄꯦꯏꯗ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ, ꯍꯦꯂꯊ ꯀꯦꯌꯔ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯎꯈꯠ-ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯂꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡ, ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯔꯥꯏꯇꯁꯤꯡ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅꯥ ꯉꯥꯛ-ꯁꯦꯅꯕꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤ, ꯖꯦꯟꯗꯔ, ꯁꯦꯛꯁꯨꯑꯦꯜ ꯑꯣꯔꯤꯑꯦꯟꯇꯦꯁꯟ, ꯖꯦꯟꯗꯔ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ, ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯟ, ꯙꯔꯝ, ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ, ꯃꯆꯨ, ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯇꯩ ꯃꯑꯣꯡ-ꯃꯇꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥ ꯊꯃꯗꯕꯥ꯫ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯞꯔꯤꯇꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯑꯦꯛꯁꯅꯒꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯄꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ, ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯖꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯍꯅꯕꯥ ꯐꯥꯎꯕꯥ, "ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯖ" ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯗꯕꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯀꯦꯌꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅ꯭ꯌꯨꯠꯔꯤꯁꯅꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯣꯗꯥ "ꯑꯦꯗꯣꯂꯁꯦꯟꯇ", "ꯇꯤꯟ-ꯀꯥꯡ", ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ "ꯅꯍꯥ" ꯍꯥꯌꯕꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯥ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯪꯅꯅꯕꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯥ ꯑꯇꯩ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯇꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯂꯧꯏ꯫ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯏꯟ, ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ, ꯙꯔꯝ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯃꯆꯠ-ꯁꯥꯖꯠꯀꯤ ꯂꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫[꯱][꯲][꯳][꯴]

ꯃꯦꯛꯁꯤꯀꯣꯒꯤ ꯃꯦꯔꯤꯗꯥꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯗꯥ "ꯘꯗꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯃꯆꯥ" ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯥ ꯅꯨꯄꯥꯃꯆꯥ ꯑꯃꯥ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]