Jump to content

ꯑꯉꯥꯡꯕ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯉꯥꯡꯕ (Red) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯆꯨ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯉꯥꯜꯒꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯤꯕꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯛꯠꯔꯦꯝꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯋꯦꯕꯂꯦꯡꯊꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯆꯨ ꯑꯗꯨꯅꯤ, ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯔꯦꯟꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯋꯥꯏꯂꯦꯠꯀꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯥ ꯂꯩ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯟꯠ ꯋꯦꯕꯂꯦꯡꯊ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯅꯦꯅꯣꯃꯤꯇꯔ ꯶꯲꯵–꯷꯴꯰ꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯥꯔ.ꯖꯤ.ꯕꯤ.ꯒꯤ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯃꯆꯨ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤ.ꯑꯦꯝ.ꯋꯥꯏ.ꯀꯦ.ꯒꯤ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯃꯆꯨ (ꯃꯦꯖꯦꯟꯇꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯦꯜꯂꯣꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕꯥ) ꯑꯃꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟꯒꯤ ꯀꯝꯄꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯃꯆꯨꯅꯤ ꯫ ꯑꯉꯥꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕ ꯍꯪꯒꯄꯥꯟ-ꯇꯤꯡꯒꯗ ꯁ꯭ꯀꯥꯔꯂꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯦꯔꯃꯤꯂꯤꯌꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯍꯤꯒꯣꯛ-ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯝꯁꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯫

ꯑꯉꯥꯡꯕ
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯑꯉꯥꯡꯕ&oldid=48902" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ