ꯑꯊꯔꯚ ꯚꯦꯗꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯑꯊꯔꯚ ꯚꯦꯗꯥ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Atharva Veda) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯡꯕ ꯊꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯕ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯄꯨꯛꯀꯩꯒꯤ ꯚꯦꯗꯥꯥꯅꯤ ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]