ꯑꯔꯖꯦꯟꯇꯤꯅꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯑꯔꯖꯦꯟꯇꯤꯅꯥ

ꯑꯔꯖꯦꯟꯇꯤꯅꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯥ-ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯅꯥ ꯁ꯭ꯀꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯲꯷,꯸꯰,꯴꯰꯰ ꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯱꯹ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯴,꯴꯹,꯳꯸,꯷꯱꯲ ꯃꯨꯛ ꯈꯨꯟꯗꯥꯏ ꯫

ꯐꯤꯔꯥꯜ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯔꯖꯦꯟꯇꯤꯅꯥ ꯐꯤꯔꯥꯜ

ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]