ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯌꯣꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯌꯣꯡ" (Old World Monkey) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯦꯠ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯟꯕ ꯁꯦꯔꯣꯄꯤꯊꯦꯁꯤꯗꯦ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯌꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]