ꯑꯔꯨꯕꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯑꯔꯨꯕꯥ ꯂꯩꯐꯝ

ꯑꯔꯨꯕꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯏꯊꯠꯀꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ, ꯂꯝꯒꯤ ꯄꯥꯛ-ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯱꯸꯰ ꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯱꯱꯲,꯳꯰꯹ ꯅꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯱꯹ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯑꯣꯔꯥꯟꯖꯦꯁꯇꯥꯗ ꯀꯧꯏ ꯫

ꯐꯤꯔꯥꯜ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯔꯨꯕꯥ ꯐꯤꯔꯥꯜ

ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯔꯨꯕꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛ
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯑꯔꯨꯕꯥ&oldid=14621" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ