Jump to content

ꯑꯕ꯭ꯌꯨ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯕ꯭ꯌꯨ (Abiu) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯥ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯣꯄꯤꯀꯦꯜ ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯎꯍꯩ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯱꯰ metre (꯳꯳ feet) ꯗꯒꯤ ꯳꯵ metre (꯱꯱꯵ feet) ꯐꯥꯎ ꯑꯣꯢ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯎꯍꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏ ꯫ ꯎꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯜꯂꯒ ꯅꯥꯄꯨ ꯃꯆꯨ ꯑꯣꯢꯔꯛꯏ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯑꯕ꯭ꯌꯨ&oldid=27643" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ