ꯑꯖꯇꯦꯛ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Mexico-Tenochtitlan

ꯑꯖꯇꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯒꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯅꯤ ꯫ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯀꯣꯒꯤ ꯑꯖꯇꯦꯛ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯆꯕꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]