Jump to content

ꯑꯜꯒꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯜꯒꯥ (ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ: ꯑꯜꯒꯤ) ꯍꯥꯢꯕꯁꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯊꯋꯥꯢ ꯑꯄꯛꯃꯥ ꯈꯔꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯅꯤ꯫[꯱]

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

[১]

  1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Alga
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯑꯜꯒꯥ&oldid=14673" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ