ꯑꯜꯕꯥꯅꯤꯌꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ
ꯑꯜꯕꯥꯅꯤꯌꯥ ꯂꯩꯐꯝ

ꯑꯜꯕꯥꯅꯤꯌꯥ ꯁꯤ ꯏꯎꯔꯣꯞꯀꯤ ꯈꯥ-ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯑꯜꯕꯥꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯗꯤ ꯇꯤꯔꯥꯅꯥ ꯀꯧꯏ, ꯑꯜꯕꯥꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯥꯛ-ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯤ.ꯀꯤ.ꯃꯤ. ꯲꯸,꯷꯴꯸ ꯅꯤ, ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯏꯪ. ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯱꯱ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯲,꯸꯷꯶,꯵꯹꯱ ꯅꯤ꯫

ꯐꯤꯔꯥꯜ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯜꯕꯥꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ

ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯜꯕꯥꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛ