Jump to content

ꯑꯜꯕꯥꯅꯤꯌꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯑꯜꯕꯥꯅꯤꯌꯥ ꯂꯩꯐꯝ

ꯑꯜꯕꯥꯅꯤꯌꯥ ꯁꯤ ꯏꯎꯔꯣꯞꯀꯤ ꯈꯥ-ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯑꯜꯕꯥꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯗꯤ ꯇꯤꯔꯥꯅꯥ ꯀꯧꯏ, ꯑꯜꯕꯥꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯥꯛ-ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯤ.ꯀꯤ.ꯃꯤ. ꯲꯸,꯷꯴꯸ ꯅꯤ, ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯏꯪ. ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯱꯱ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯲,꯸꯷꯶,꯵꯹꯱ ꯅꯤ꯫

ꯑꯜꯕꯥꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ
ꯑꯜꯕꯥꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛ