ꯑꯜꯕꯥꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯜꯕꯥꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ (Albanian iso-polyphony) ꯑꯁꯤ ꯑꯜꯕꯥꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ UNESCO ꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯅꯥꯢꯗ꯭ꯔꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡꯗ ꯆꯜꯂꯤ ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯎ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]