ꯑꯟꯀꯣꯔ ꯋꯥꯠ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

"ꯑꯟꯀꯣꯔ ꯋꯥꯠ" (Angkor Wat) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯦꯝꯕꯣꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯥꯢꯁꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯂꯝ ꯆꯥꯎꯕꯗ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯥꯢꯁꯪ ꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]