Jump to content

ꯑꯣꯀꯦꯆꯨꯀꯨ ꯏꯕꯦꯅꯨ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯣꯀꯦꯆꯨꯀꯨ ꯏꯕꯦꯅꯨ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯅꯥꯏꯖꯦꯔꯤꯌꯥ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ, ꯅ꯭ꯁꯨꯛꯗꯥ ꯁꯣꯁꯤꯑꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁꯀꯤ ꯐꯦꯀꯜꯇꯤꯒꯤ ꯗꯤꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯥꯏꯟꯅꯥ ꯌꯥꯗꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯆꯠꯊꯣꯛ-ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯁꯤꯡꯗꯥ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯫[꯱]

ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯏꯕꯦꯅꯨꯅꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯃꯦꯀꯑꯥꯔꯊ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯥꯏꯖꯦꯔ ꯗꯦꯜꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯃꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯤ ꯫ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ, ꯇꯣꯀꯤꯑꯣꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯦꯂꯣ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯥ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯛꯁꯐꯣꯔꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯨꯏꯟ ꯑꯦꯂꯤꯖꯥꯕꯦꯊ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯁꯤꯡꯇꯟꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯋꯨꯗ꯭ꯔꯣ ꯋꯤꯂꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯥ ꯚꯤꯖꯤꯇꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯂꯥꯛꯂꯤ, ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯏꯕꯦꯅꯨꯅꯥ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯐꯣꯔ ꯗꯦꯃꯣꯛꯔꯦꯁꯤ ꯌꯥꯎꯅꯥ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯏꯟꯁꯇꯤꯠꯌꯨꯁꯟ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯁꯤꯡꯗꯥ ꯐꯝꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ... ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ. ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯥꯏꯖꯦꯔ ꯗꯦꯜꯇꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯅꯥꯏꯖꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅꯥ ​​ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯥꯏꯖꯦꯔ ꯗꯦꯜꯇꯥꯗꯥ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯇ (꯲꯰꯰꯵) ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯧꯕꯥ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯂꯤꯡ ꯍꯤꯡꯁꯥ (꯲꯰꯰꯶) ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯏꯖꯦꯔ ꯗꯦꯜꯇꯥꯗꯥ ꯑꯄꯤꯛꯄꯥ ꯈꯨꯠꯂꯥꯌꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯠ ꯈꯨꯠꯂꯥꯌꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯍꯦꯅꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯫ ꯲꯰꯱꯶ ꯐꯥꯎꯕꯗꯥ ꯑꯣꯀꯦꯆꯨꯀꯨ ꯏꯕꯦꯅꯨ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯥ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ "ꯑꯥꯏ.ꯑꯦꯟ.ꯏ.ꯁꯤ." ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯀꯝꯃꯤꯁꯅꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯅꯥꯏꯖꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯥ-ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕꯥ ꯁꯦꯛꯁꯅꯒꯤ ꯀꯝꯃꯤꯁꯅꯔꯅꯤ ꯫[꯲][꯳][꯴][꯵]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]