ꯑꯣꯛꯁꯥ (ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

"ꯑꯣꯛꯁꯥ" (Pork) ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯣꯢꯕ ꯑꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯅꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯣꯢꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯊꯦꯜ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯆꯥꯅꯔꯤ꯫ ꯵꯰꯰꯰ ꯕꯤ.ꯁꯤ.ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯣꯛꯁꯥ ꯆꯥꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯁꯥꯡꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯢꯕꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯤ꯫[꯱] Schweinebauch-2.jpg Pork.jpg

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]