Jump to content

ꯑꯥꯏꯑꯦꯁꯑꯣ ꯶꯳꯹-꯲

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯂꯣꯟ ꯱ ꯊꯤꯕꯥ
ꯃꯈꯥꯒꯤꯁꯤꯗ ꯏꯁꯤꯟꯂꯨ ISO 639-2 ꯀꯣꯗ ꯆꯥꯅꯕ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯐꯪꯅꯕ ꯫

ꯑꯥꯏꯑꯣꯁꯑꯣ ꯶꯳꯹-꯲ (ISO 639-2) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯅꯔꯕ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯳ꯒꯤ ꯀꯣꯗ ꯫ ꯀꯣꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥꯃꯔꯣꯝ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯂꯤ ꯫

ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]


ꯃꯄꯥꯟꯒ ꯁꯝꯅꯕꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]