Jump to content

ꯑꯥꯏꯑꯦꯁꯑꯣ ꯶꯳꯹ ꯑꯆꯧꯕ-ꯂꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯥꯏꯑꯦꯁꯑꯣ ꯶꯳꯹ ꯑꯆꯧꯕ-ꯂꯣꯟ (ISO 639 Macrolanguage) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯃꯝ ꯄꯤꯔꯒ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯅꯕ ꯑꯁꯝꯕ ꯃꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫