ꯑꯥꯔꯕꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯑꯥꯔꯕꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ" (ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ)(Arabic alphabet) ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯔꯕꯤ ꯂꯣꯟ (ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ ꯂꯣꯟ) ꯈꯛꯇꯃꯛꯀꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯅꯤ꯫[꯱]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]