Jump to content

ꯑꯥꯔꯕ ꯁꯀꯣꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯥꯔꯕ ꯁꯀꯣꯜ (ꯑꯥꯔꯕ ꯁꯒꯣꯜ, ꯑꯥꯔꯕ ꯁꯥꯀꯣꯜ, ꯑꯥꯔꯕ ꯁꯥꯒꯣꯜ, ꯑꯥꯔꯕ ꯁꯥꯀꯣꯟ, ꯑꯥꯔꯕ ꯁꯥꯒꯣꯟ, ꯑꯥꯔꯕ ꯁꯀꯣꯟ, ꯑꯥꯔꯕ ꯁꯒꯣꯟ)(ꯏꯪꯂꯤꯁ: Arab horse or Arabian horse)(ꯑꯥꯔꯕ ꯃꯌꯦꯛ: حسن عربی, ꯍꯤꯁꯟ ꯑꯔꯥꯕꯤ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯥꯔꯕꯀꯤ ꯂꯝꯂꯦꯟꯗ ꯃꯤꯍꯧꯔꯣꯜꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯀꯣꯜ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]