ꯑꯥꯔ꯭ꯊ ꯔꯥꯢꯠꯁ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯑꯥꯔꯊꯔꯥꯏꯠꯁ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ (ꯏ.ꯑꯥꯔ.ꯑꯥꯏ.) ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯁꯤꯡꯇꯟꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯅꯟ-ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯣꯌꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯃꯗꯥ ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯤꯕꯥ ꯋꯥꯐꯃꯁꯤꯡ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯥ ꯑꯥꯏꯅꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯄꯥꯝꯕꯩꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ꯫[꯱]

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯱꯹꯹꯰ꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯜꯂꯀꯄꯗꯥ ꯀꯦꯇꯤ ꯔꯦꯗꯐꯣꯔꯗ, ꯀꯥ ꯍ꯭ꯁꯥꯑꯣ ꯋꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯥꯏꯂꯔ ꯖꯤꯌꯥꯅꯤꯅꯤꯅꯥ ꯌꯨꯅꯣꯀꯦꯜ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯀꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯋꯥꯀꯠ ꯂꯥꯀꯈꯤꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯁꯦꯃꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯜꯇꯤꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯜ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯎꯅꯣꯀꯦꯂꯅꯥ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯥ ꯄꯨꯟꯅꯥ ꯄꯥꯏꯄꯂꯥꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇ ꯑꯃꯥ ꯁꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯐꯣꯔꯁ ꯂꯦꯕꯔ, ꯂꯝ ꯂꯧꯁꯤꯅꯕꯥ, ꯇꯔꯆꯔ, ꯔꯦꯞ, ꯑꯦꯛꯁꯠꯔꯥꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯀꯤꯂꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯖꯦꯅꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯊꯣꯀꯍꯅꯈꯤ꯫[꯲][꯳]

ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯣꯌꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯣꯀꯍꯟꯗꯅꯕꯥ ꯑꯥꯏꯅꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ, ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡ, ꯎꯀꯤꯂꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯣꯌꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯉꯥꯛ-ꯁꯦꯟꯅꯕꯥ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯀꯦꯝꯄꯦꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ꯫[꯴][꯵]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]