Jump to content

ꯑꯥꯢꯔꯤꯁ ꯂꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯥꯢꯔꯤꯁ ꯂꯣꯟ (ꯑꯥꯏꯔꯤꯁ ꯂꯣꯜ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒꯦꯢꯂꯤꯛ (ꯒꯦꯏꯂꯤꯛ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒꯦꯢꯂꯤꯒꯦ (ꯒꯦꯏꯂꯤꯒꯦ) ꯑꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯑꯥꯢꯔꯂꯦꯟꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯢꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯜꯇꯤꯛ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]