Jump to content

ꯑꯦꯁꯦꯔꯣꯂꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯦꯁꯦꯔꯣꯂꯥ (Acerola) (ꯅꯩꯅꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯤꯡꯂꯦꯟ:- Malpighia emarginata) ꯑꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯎꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯆꯦꯔꯔꯤ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]