ꯑꯦꯁꯦꯔꯣꯂꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯑꯦꯁꯦꯔꯣꯂꯥ (Acerola) (ꯅꯩꯅꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯤꯡꯂꯦꯟ:- Malpighia emarginata) ꯑꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯎꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯆꯦꯔꯔꯤ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]