ꯑꯦꯁ꯭ꯀꯥꯖꯨ ꯌꯥꯅꯕ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯔꯤꯕꯤꯌꯥꯟ ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯋꯥꯐꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯐꯪꯍꯅꯕꯥ, ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯁ꯭ꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯇ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯁ꯭ꯀꯥꯖꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯇ (ꯁ꯭ꯄꯦꯅꯤꯁ: ꯑꯦꯛꯌꯨꯔꯗꯣ ꯗꯦ ꯑꯦꯁ꯭ꯀꯥꯖꯨ) ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯈꯉꯅꯩ, ꯃꯁꯤ ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯔꯤꯕꯤꯌꯥꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯲꯵ꯅꯥ ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯈꯤꯕꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯑꯀꯣꯌꯔꯣꯅꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡ, ꯑꯀꯣꯌꯔꯣꯅꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯄꯁꯤꯡ ꯂꯧꯕꯗꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯥ, ꯑꯀꯣꯌꯔꯣꯅꯒꯤ ꯖꯁ꯭ꯇꯤꯁ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯂꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯀꯁꯦꯜ ꯐꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅꯥ ꯆꯠꯀꯗꯕꯥ ꯑꯀꯣꯌꯔꯣꯟ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯥ꯫ ꯌꯥꯅꯥ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯔꯤꯕꯤꯌꯥꯅꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯳꯳ꯗꯥ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯦ꯫ ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯈꯤꯕꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯲꯴ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯃꯁꯤ ꯇꯔꯥꯅꯥ ꯔꯦꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ: ꯑꯦꯟꯇꯤꯒꯨꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯥꯔꯕꯨꯗꯥ, ꯑꯔꯖꯦꯟꯇꯤꯅꯥ, ꯕꯣꯂꯤꯕꯤꯌꯥ, ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅꯥ, ꯒꯤꯌꯥꯅꯥ, ꯃꯦꯛꯁꯤꯀꯣ, ꯅꯤꯀꯥꯔꯥꯒꯨꯌꯥ, ꯄꯥꯅꯥꯃꯥ, ꯁꯦꯟꯇ ꯚꯤꯟꯁꯦꯟꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯥꯗꯥꯏꯟ, ꯁꯦꯟꯇ ꯀꯤꯠꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯚꯤꯁ, ꯁꯦꯟꯇ ꯂꯨꯁꯤꯌꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯔꯨꯒꯨꯋꯦ꯫[꯱][꯲]

ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯂꯒꯤ ꯑꯦꯛꯔꯦꯒꯤ ꯖꯥꯄꯨꯔꯤꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯨꯃꯗꯥ ꯆꯤꯀꯣ ꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯅꯥ ꯱꯹꯸꯸ꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯀꯣꯌꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯃꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯃꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯈꯨꯅꯥꯏꯗꯥ ꯁꯤꯈꯤꯕꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ꯫

ꯌꯥꯅꯥ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯲꯰꯱꯲ꯒꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁ ꯀꯅꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯟ ꯁꯁ꯭ꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯃꯦꯟꯇꯗꯥ ꯍꯧꯗꯣꯀꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯅꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯉꯥꯏꯔꯕꯥ ꯕꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯅꯤ꯫ ꯌꯨ.ꯑꯦꯟ.ꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯔꯤꯕꯤꯌꯥꯟ (ꯏ.ꯁꯤ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ.ꯁꯤ.)ꯅꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯁꯦꯛꯔꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯁꯤ ꯲꯰꯱꯵ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯲꯰꯱꯸ꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯁꯦꯃꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯲꯰꯱꯸ꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯴ꯗꯥ ꯀꯣꯁ꯭ꯇꯦꯜ ꯔꯤꯖꯟꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯦꯁ꯭ꯀꯥꯖꯨꯗꯥ ꯑꯦꯗꯣꯞꯇ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯌꯥꯅꯥ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯲꯰꯱꯸ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲꯷ꯇꯥ ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯲꯰꯲꯰ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲꯶ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯅꯕꯥ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯈꯤ꯫ ꯌꯥꯅꯥ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯍꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯦꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯱꯱ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯈꯤ, ꯃꯁꯤ ꯲꯰꯲꯱ꯒꯤ ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯲ꯗꯥ ꯃꯦꯛꯁꯤꯀꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯔꯖꯦꯟꯇꯤꯅꯥꯅꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯀꯄꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯌꯥꯅꯥ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯲꯰꯲꯱ꯒꯤ ꯑꯦꯞꯔꯤꯜ ꯲꯲ꯗꯥ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯍꯧꯈꯤ꯫[꯳][꯴][꯵]

ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁꯦꯃꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯃꯋꯥꯔꯀꯇꯥ ꯑꯦꯁ꯭ꯀꯥꯖꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯇ ꯑꯁꯤ ꯲꯰꯱꯸ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲꯷ꯇꯥ ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯅꯕꯥ ꯍꯥꯡꯗꯣꯀꯈꯤ꯫

ꯑꯦꯁ꯭ꯀꯥꯖꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯇ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯔꯤꯕꯤꯌꯥꯅꯗꯥ ꯑꯀꯣꯌꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯃꯒꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯂꯦꯃꯗꯥ ꯑꯀꯣꯌꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯉꯥꯛ-ꯁꯦꯟꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯅꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯅꯤ꯫ ꯌꯥꯅꯥ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇ ꯗꯤꯐꯦꯟꯗꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯂꯩꯕꯥꯀꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡ ꯊꯃꯗꯨꯅꯥ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯅꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯥꯉ꯭ꯒꯜ ꯀꯅꯈꯠꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯏꯅꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ, ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯕꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯅꯚꯥꯏꯔꯅꯃꯦꯟꯇꯀꯤ ꯋꯥꯐꯃꯁꯤꯡꯒꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯑꯥꯏꯅꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯉꯥꯛ-ꯁꯦꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯀꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯥ ꯃꯤꯌꯥꯃꯗꯥ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯥ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯀꯆꯥꯡ ꯐꯕꯥ ꯑꯀꯣꯌꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅꯥ ꯆꯠꯀꯗꯕꯥ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯁꯀꯈꯉꯏ꯫[꯶][꯷]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]