ꯑꯦꯁ꯭ꯞꯔꯦꯁꯣ꯫

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯑꯦꯁ꯭ꯞꯔꯦꯁꯣ

ꯑꯦꯁ꯭ꯞꯔꯦꯁꯣ(ꯏꯪꯂꯤꯁ: espresso) ꯑꯁꯤ ꯏꯇꯥꯂꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄꯥ ꯀꯣꯐꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯈꯥ ꯊꯪꯕꯥ ꯌꯨꯔꯣꯄꯇꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯏꯇꯥꯂꯤ, ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁ, ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯔꯇꯨꯒꯥꯂꯗꯥ ꯀꯣꯐꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯃꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯥꯝꯅꯩ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫