ꯑꯦꯄꯤꯃꯦꯊꯤꯌꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯏꯄꯤꯃꯦꯊꯤꯌꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯄꯤꯃꯦꯊꯤꯌꯁ ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯇꯥꯢꯇꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯦꯊꯤꯌꯁ ꯒ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]