ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯁ.ꯖꯦ.ꯕꯣꯠ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯁ.ꯖꯦ.ꯕꯣꯠ ꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯕ ꯂꯃꯥꯢ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯅꯤ ꯫

ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯁ.ꯖꯦ.ꯕꯣꯠ (Lsjbot) ꯑꯁꯤ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯝꯇꯅ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯂꯩꯩꯩꯕ ꯕꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯋꯦꯔꯀꯔ ꯖꯣꯍꯥꯟꯁꯁꯟ (Sverker Johansson) ꯅ ꯁ꯭꯭꯭꯭꯭꯭꯭ꯋꯦꯗꯤꯁ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯀꯌꯥ ꯏꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝꯒꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯫ ꯕꯣꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯋꯥꯢ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯂꯟꯃꯤꯠ ꯇꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯅꯝꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯏ ꯫

ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯁ.ꯖꯦ.ꯕꯣꯠ (Lsjbot) ꯄꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯁ꯭ꯋꯦꯔꯀꯔ ꯖꯣꯍꯥꯟꯁꯁꯟ (Sverker Johansson)ꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]