Jump to content

ꯑꯦꯟꯇꯤꯀꯥꯏꯊꯦꯔꯥ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯑꯦꯟꯇꯤꯀꯥꯏꯊꯦꯔꯥ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ
Αντικύθηρα
Writingꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ
Period/cultureꯍꯦꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝ
Discovered꯱꯹꯰꯱
ꯑꯦꯟꯇꯤꯀꯥꯢꯊꯦꯔꯥ, ꯒ꯭ꯔꯤꯁ
Present locationꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯥꯔꯀꯦꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯁꯤꯌꯝ, ꯑꯊꯤꯟ꯭ꯁ

ꯑꯦꯟꯇꯤꯀꯥꯏꯊꯦꯔꯥ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤꯀꯥꯏꯊꯦꯔꯥ ꯁꯥꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯆꯩꯁꯤꯡꯂꯣꯟ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯕꯨꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]