ꯑꯦꯟꯇꯤꯀꯥꯏꯊꯦꯔꯥ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
ꯑꯦꯟꯇꯤꯀꯥꯏꯊꯦꯔꯥ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ
Αντικύθηρα
NAMA Machine d'Anticythère 1.jpg
NAMA Machine d'Anticythère 4.jpg
Writingꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ
Period/cultureꯍꯦꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝ
Discovered꯱꯹꯰꯱
ꯑꯦꯟꯇꯤꯀꯥꯢꯊꯦꯔꯥ, ꯒ꯭ꯔꯤꯁ
Present locationꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯥꯔꯀꯦꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯁꯤꯌꯝ, ꯑꯊꯤꯟ꯭ꯁ

ꯑꯦꯟꯇꯤꯀꯥꯏꯊꯦꯔꯥ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤꯀꯥꯏꯊꯦꯔꯥ ꯁꯥꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯆꯩꯁꯤꯡꯂꯣꯟ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯕꯨꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]