ꯑꯦꯟꯒꯣꯂꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯦꯟꯒꯣꯂꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯪꯒꯣꯂꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯟꯒꯣꯂꯥ ꯑꯁꯤ ꯈꯥ-ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯷ꯁꯨꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯅꯤ, ꯂꯨꯑꯥꯟꯗꯥ ꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯆꯥꯎꯕ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯅꯨꯡꯁꯨꯅꯤ ꯫ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯱꯹ ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯸꯰,꯰꯰,꯰꯰꯰ ꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯱꯲,꯴꯶,꯷꯰꯰ ꯅꯤ, ꯃꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯲꯲ꯁꯨꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯅꯤ ꯫

ꯐꯤꯔꯥꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯦꯟꯒꯣꯂꯥ ꯐꯤꯔꯥꯜ


ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯑꯦꯟꯒꯣꯂꯥ&oldid=36854" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ