ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯥ ꯂꯦꯞꯄꯤꯌꯨ ꯗꯣꯔꯦꯃꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯥ ꯂꯦꯞꯄꯤꯌꯨ ꯗꯣꯔꯦꯃꯣꯟ
スタンドバイミー ドラえもん
ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯂꯤꯕꯋꯥꯁꯥꯕꯤ ꯃꯤꯖꯨꯇꯥ
ꯃꯦꯒꯨꯃꯤ ꯑꯣꯍꯥꯔꯥ
ꯌꯨꯃꯤ ꯀꯥꯀꯥꯖꯨ
ꯇꯣꯃꯣꯀꯥꯖꯨ ꯁꯦꯀꯤ
ꯁꯨꯕꯥꯔꯨ ꯀꯤꯃꯨꯔꯥ
ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯇꯣꯍꯣ
ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯆꯩꯆꯠ
ꯑꯣꯒꯁ꯭ꯠ ꯸, ꯲꯰꯱꯴ꯗꯥ
ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯵, ꯲꯰꯱꯵ꯗꯥ
ꯃꯦ ꯲꯸, ꯲꯰꯱꯵ꯗꯥ
ꯑꯁꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝ
ꯃꯤꯅꯨꯠ ꯹꯵
ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯖꯄꯥꯟ
ꯂꯣꯟ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯣꯟ

ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯥ ꯂꯦꯞꯄꯤꯌꯨ ꯗꯣꯔꯦꯃꯣꯟꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯣꯟ:スタンドバイミー ドラえもん), ꯑꯁꯤ ꯲꯰꯱꯴ꯗꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯇꯦꯗ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱][꯲]

ꯗꯣꯔꯦꯃꯣꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯁꯛꯇꯝ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯦꯛꯇꯔ꯫
ꯗꯣꯔꯦꯃꯣꯟ ꯋꯥꯁꯥꯕꯤ ꯃꯤꯖꯨꯇꯥ
ꯅꯣꯕꯤꯇꯥ ꯅꯣꯕꯤ ꯃꯦꯒꯨꯃꯤ ꯑꯣꯍꯥꯔꯥ
ꯁꯤꯖꯨꯀꯥ ꯃꯤꯅꯥꯃꯣꯇꯣ ꯌꯨꯃꯤ ꯀꯥꯀꯥꯖꯨ
ꯁꯨꯅꯦꯑꯣ ꯍꯣꯅꯦꯀꯥꯋꯥ ꯇꯣꯃꯣꯀꯥꯖꯨ ꯁꯦꯀꯤ
ꯇꯥꯀꯦꯁꯤ ꯒꯣꯗꯥ ꯁꯨꯕꯥꯔꯨ ꯀꯤꯃꯨꯔꯥ

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯄꯥꯟ ꯁꯝꯅꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫