ꯒꯤꯓꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯒꯤꯓꯥ ꯑꯁꯤ ꯏꯖꯤꯞ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯲ꯁꯨꯕ ꯈꯨꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯂꯦꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯛ-ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯱꯵꯷꯹.꯷꯵ ꯅꯤ, ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯱꯸ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯸꯸,꯰꯰,꯰꯰꯰ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯫ ꯒꯤꯓꯥ ꯑꯁꯤ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯶꯴꯲ ꯁꯨꯔꯛꯄꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤ ꯫

ꯒꯤꯓꯗꯥꯒꯤ ꯄꯥꯏꯔꯥꯃꯤꯗ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯒꯤꯓꯥ&oldid=44546" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ