Jump to content

ꯒꯤꯟꯁ꯭ꯕꯔ꯭ꯒ ꯁ꯭ꯀꯥꯏꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯦꯄꯔ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯒꯤꯅꯖꯕꯔꯒ ꯁ꯭ꯀꯥꯏꯁ꯭ꯛꯔꯦꯄꯔ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯒꯤꯅꯖꯕꯔꯒ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯁꯤ ꯀꯤꯌꯤꯕꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯊꯛ ꯱꯲ ꯁꯥꯡꯕꯥ, ꯃꯤꯇꯔ ꯶꯷.꯵ ꯁꯥꯡꯕꯥ ꯁ꯭ꯀꯥꯏꯁ꯭ꯛꯔꯦꯄꯔ ꯑꯃꯅꯤ꯫ "ꯌꯨꯛꯔꯦꯅꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯁ꯭ꯀꯥꯏꯁ꯭ꯛꯔꯦꯄꯔ" ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯈꯉꯅꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯱꯹꯱꯲ꯗꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯅꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯱꯹꯴꯱ꯗꯥ ꯃꯥꯡꯍꯅꯈꯤ꯫

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯌꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯱꯹꯱꯰–꯱꯹꯱꯲ꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯁꯥꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯔꯦꯚꯤꯟꯌꯨ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤ꯫ [ꯁ꯭ꯀꯥꯏꯁ꯭ꯛꯔꯦꯄꯔꯗꯥ ꯑꯦꯄꯥꯔꯇꯃꯦꯟꯇ ꯹꯴ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕꯥ ꯔꯨꯝ ꯱꯱ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯔꯨꯝ ꯵꯰꯰ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫[꯱]

ꯒꯤꯅꯖꯕꯔꯒꯀꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯗꯥ ꯁꯣꯄꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯀꯤꯌꯤꯕꯀꯤ ꯄꯦꯅꯣꯔꯥꯃꯥ ꯑꯃꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯇꯋꯥꯔ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯱꯹꯱꯳ꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯥ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯣꯂꯦꯛꯁꯥꯟꯗꯔ ꯃꯨꯔꯥꯁꯀꯣꯅꯥ ꯁ꯭ꯀꯥꯏꯁ꯭ꯛꯔꯦꯄꯔꯒꯤ ꯱꯲ꯁꯨꯕꯥ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯗꯥ "ꯑꯥꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯂꯦꯛꯁꯥꯟꯗꯔ ꯃꯨꯔꯥꯁꯀꯣ" ꯍꯥꯡꯗꯣꯀꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯗꯥ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯱꯰꯰ꯅꯥ ꯇꯃꯈꯤ꯫ ꯗ꯭ꯔꯣꯏꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯑꯥꯔꯇꯀꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯂꯦꯀꯆꯔꯁꯤꯡ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯱꯹꯱꯷ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯂꯩꯈꯤ꯫[꯲]

꯱꯹꯱꯸ꯒꯤ ꯑꯦꯞꯔꯤꯂꯗꯥ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯶ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯌꯨꯛꯔꯦꯅꯒꯤ ꯄꯤꯄꯂꯁ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯂꯩꯈꯤ꯫[꯳]

ꯃꯁꯤ ꯱꯹꯴꯱ꯗꯥ (ꯖꯔꯃꯅꯤꯅꯥ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯗꯥ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ) ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕꯥ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅꯥ ꯐꯨꯃꯈꯤ꯫[꯴]

ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯥꯔ.ꯒꯤ ꯑꯦꯟ.ꯀꯦ.ꯚꯤ.ꯗꯤ.ꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯥ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲꯴, ꯱꯹꯴꯱ꯗꯥ ꯐꯨꯃꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯱꯹꯵꯰ꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯜꯂꯀꯄꯗꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯥ ꯃꯥꯡꯍꯅꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯗꯥ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯧꯊꯣꯀꯈꯤ꯫ ꯱꯹꯵꯴–꯱꯹꯶꯱ꯗꯥ ꯒꯤꯅꯖꯕꯔꯒ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯃꯐꯃꯗꯥ ꯃꯁ꯭ꯀꯣ ꯍꯣꯇꯦꯜ (꯲꯰꯰꯱ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅꯥ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯌꯨꯛꯔꯦꯟ) ꯁꯥꯈꯤ꯫ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯱꯹꯲꯹ꯗꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯃꯦꯟꯇ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯐꯤꯜꯃ «ꯃꯦꯟ ꯋꯤꯊ ꯑꯦ ꯃꯨꯚꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ» ꯐꯤꯜꯃ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯗꯥ ꯇꯋꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯀꯥꯏꯁ꯭ꯛꯔꯦꯄꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯀꯣꯔꯇꯌꯥꯔꯗ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯈꯤ꯫[꯵]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]