Jump to content

ꯒꯥꯌꯇ꯭ꯔꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯒꯥꯌꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯢ ꯂꯩꯕꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯒꯥꯌꯇ꯭ꯔꯤ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯒꯥꯌꯇ꯭ꯔꯤ&oldid=50752" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ