ꯒꯥꯚꯤꯟ ꯋꯨꯗ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯗ.

ꯒꯥꯚꯤꯟ ꯋꯨꯗ
꯲꯰꯱꯵ ꯗ ꯋꯨꯗꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ
ꯄꯣꯛꯄ
ꯒꯥꯚꯤꯟ ꯖꯦꯝꯁ ꯋꯨꯗ

ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ  ꯱꯹꯸꯰ (ꯆꯍꯤ ꯴꯴)
ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯆꯥꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ
ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡLancaster Royal Grammar School
ꯑꯔꯣꯢꯕꯒꯤ ꯃꯍꯩꯇꯝꯐꯝꯁꯪꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯌꯣꯔ꯭ꯛ
ꯁꯛꯈꯪꯅꯈꯤꯕꯏꯊꯦꯔꯤꯌꯝ ꯱ꯁꯨꯡ ꯄꯣꯜꯀꯥꯗꯣꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ; ꯄꯦꯔꯤꯇꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟ; ꯱ꯁꯨꯡ ꯄꯣꯜꯀꯥꯗꯣꯠ ꯑꯉꯧꯕ ꯆꯦ ꯱ꯁꯨꯡ ꯏꯊꯦꯔꯤꯌꯝ ꯍꯪꯒꯝꯄꯥꯟ ꯆꯦ ꯑꯏꯕꯅꯤ ꯫
ꯋꯦꯕꯁꯥꯢꯠwww.gavwood.com

ꯗ. ꯒꯥꯚꯤꯟ ꯖꯦꯝꯁ ꯋꯨꯗ ꯑꯁꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯀꯝꯄꯨꯇꯔ ꯅꯩꯅꯂꯣꯢ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯊꯦꯔꯤꯌꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯜꯀꯥꯗꯣꯠ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]