ꯒꯦꯂꯤꯂꯤꯑꯣ ꯒꯦꯂꯤꯂꯩ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯒꯦꯂꯤꯂꯤꯑꯣ ꯒꯦꯂꯤꯂꯩ (꯱꯵꯶꯴-꯱꯶꯴꯲)|ꯁꯤ ꯏꯇꯥꯂꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯋꯥꯡꯅꯈꯅꯕ ꯱ꯁꯨꯡ  ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯒꯤ ꯑꯋꯣꯟꯕ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕ ꯱ꯗꯤ  ꯇꯦꯂꯤꯁꯀꯣꯞ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯝꯗꯨꯅ ꯁꯟꯊꯣꯡꯂꯣꯟ ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤ ꯫ ꯱ꯗꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯕꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯥꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯃꯤ physics

ꯒꯦꯂꯤꯂꯤꯑꯣ ꯒꯦꯂꯤꯂꯩꯒꯤ ꯑꯌꯦꯛꯄ ꯁꯛꯇꯝ

ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. ꯇꯦꯂꯤꯁꯀꯣꯞ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯝꯕ
  2. ꯂꯩꯀꯣꯏꯄꯨꯡ [ꯃꯂꯦꯝ] ꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯀꯣꯏꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯂꯝꯕ
  3. ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯕꯤꯇꯤ ꯒꯤ ꯄꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯂꯝꯕ 

 

ꯄꯨꯟꯁꯤꯋꯥꯔꯤ [ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]