ꯒꯦꯕ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯒꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯏꯖꯤꯞ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯥꯢ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯁꯤꯡꯅꯥ, ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯆꯦꯟꯕ, ꯌꯨꯍꯥ ꯍꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯤꯟꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯢꯅꯕ ꯂꯥꯢ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯒꯦꯕ&oldid=27156" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ