ꯒꯨꯒꯜ ꯂꯣꯟ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯒꯨꯒꯜ ꯂꯣꯟ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ (ꯒꯨꯒꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ꯭ꯂꯦꯠ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯒꯨꯒꯜꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯆꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯦꯜ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ꯭ꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ Google Translate logo.svg

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯄꯥꯟ ꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

[꯱] ꯒꯨꯒꯜ [꯲] ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ