Jump to content

ꯒꯨꯒꯜ ꯂꯣꯟ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯒꯨꯒꯜ ꯂꯣꯟ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ (ꯒꯨꯒꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ꯭ꯂꯦꯠ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯒꯨꯒꯜꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯆꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯦꯜ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ꯭ꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯄꯥꯟ ꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

[১] ꯒꯨꯒꯜ [২] ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ