ꯒꯨꯖꯔꯥꯇꯤ ꯃꯌꯦꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯒꯨꯖꯔꯥꯇꯤ ꯃꯌꯦꯛ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Gujarati script) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯒꯨꯖꯔꯥꯇꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯠꯆꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯢꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]