Jump to content

ꯔꯣꯋꯥꯟ ꯑꯦꯠꯀꯤꯟꯁꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯔꯣꯋꯥꯟ ꯑꯦꯠꯀꯤꯟꯁꯟ
ꯄꯣꯛꯈꯤꯕ (1955-01-06) 6 January 1955 (age 69)

ꯔꯣꯋꯥꯟ ꯁꯦꯕꯥꯁꯇꯤꯌꯥꯟ ꯑꯦꯠꯀꯤꯟꯁꯟ (Rowan Sebastian Atkinson) ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯀꯤ ꯐꯥꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]