Jump to content

ꯔꯤꯒ ꯚꯦꯗꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯔꯤꯒ ꯚꯦꯗꯥ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Rigveda) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯕ ꯁꯪꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯠꯀꯤ ꯋꯦꯗꯒꯤ ꯁꯩꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯚꯦꯗꯥ ꯴ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯚꯦꯗꯥ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯩ ꯱꯰꯲꯸ ꯌꯥꯎꯏ ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯔꯤꯒ_ꯚꯦꯗꯥ&oldid=55801" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ