Jump to content

ꯔꯤꯗ-ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯒꯦꯝ ꯀꯟꯁꯣꯜ ꯀꯌꯥꯅꯥ ꯏꯟꯇꯔꯆꯦꯟꯖꯦꯕꯜ ꯔꯣꯝ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ, ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯑꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕꯥ ꯒꯦꯝꯁꯤꯡ ꯁꯥꯟꯅꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯀꯦꯃꯟ ꯁꯤꯂꯚꯥꯔ ꯒꯦꯝ ꯕꯣꯏ ꯀꯥꯔꯇ꯭ꯔꯤꯖ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯂꯩ ꯫ ꯔꯣꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯥ "MX23C1603-12A" ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯂꯦꯕꯦꯜ ꯇꯧꯏ ꯑꯥꯏ.ꯁꯤ. ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯠꯊꯪꯕꯗ

ꯔꯤꯗ-ꯑꯣꯅꯂꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ( ꯔꯣꯝ ) ꯑꯁꯤ ꯀꯝꯞꯌꯨꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯅꯟ-ꯚꯣꯂꯦꯇꯥꯏꯜ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯔꯣꯝꯗꯥ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯗꯦꯇꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯣꯗꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯫ ꯔꯤꯗ-ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕꯥ ꯁꯣꯐꯇꯋꯥꯌꯔꯁꯤꯡ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯥꯟꯅꯩ, ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯐꯥꯔꯃꯑꯣꯌꯔ ꯍꯥꯏꯅꯥꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯁꯣꯐꯇꯋꯥꯌꯔ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ( ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯒꯦꯝꯁꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ) ꯑꯁꯤ ꯔꯣꯝ ꯌꯥꯎꯕꯥ ꯄ꯭ꯂꯒ-ꯏꯟ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯥ ꯌꯥꯏ ꯫

ꯑꯀꯟꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯥ, ꯔꯤꯗ-ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯔꯗ-ꯋꯥꯏꯔꯗ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ, ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯗꯥꯏꯑꯣꯗ ꯃꯦꯠꯔꯤꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯃꯥꯁ꯭ꯛ ꯔꯣꯝ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯁꯔꯛꯌꯨꯏꯠ (IC), ꯃꯗꯨ ꯃꯦꯟꯌꯨꯐꯦꯀꯆꯔ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯥ ꯌꯥꯗꯦ ꯫ ꯗꯤꯁꯛꯔꯤꯠ ꯁꯔꯛꯌꯨꯏꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯗꯥ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ, ꯕꯣꯖ ꯋꯥꯌꯥꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ/ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ, ꯑꯥꯏ.ꯁꯤ. ꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯫ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯤꯡ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕꯥ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯁꯣꯐꯠꯋꯥꯌꯔꯗꯥ ꯑꯄꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕꯥ, ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯁ꯭ꯇꯣꯜ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯫

ꯏꯔꯦꯁꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯃꯦꯕꯜ ꯔꯤꯗ-ꯑꯣꯅꯂꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ (EPROM), ꯏꯂꯦꯛꯠꯔꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯏꯔꯦꯁꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯔꯤꯗ-ꯑꯣꯅꯂꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ (EEPROM) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐ꯭ꯂꯦꯁ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯐ꯭ꯂꯣꯇꯤꯡ-ꯒꯦꯠ ꯔꯣꯝ ꯁꯦꯃꯤꯀꯟꯗꯨꯛꯇꯔ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯏꯔꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ, ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯇꯞꯅꯥ ꯇꯞꯅꯥ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯈꯛꯇꯗꯥ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯁꯤ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯏ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯛꯇꯗꯥ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄꯥ ꯌꯥꯏ ꯫ [꯱]

"ROM" ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯁꯣꯐꯠꯋꯥꯌꯔ ꯌꯥꯎꯕ ROM ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯑꯃꯕꯨ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ EEPROM ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯐ꯭ꯂꯦꯁ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯗꯥ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯇꯧꯒꯗꯕꯥ ꯁꯣꯐ꯭ꯠꯋꯥꯌꯔ ꯂꯩꯕ ꯐꯥꯏꯜ ꯑꯃꯕꯨ ꯈꯪꯅꯅꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯫ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ, ꯑꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯏꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯡ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯃꯣꯗꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯣꯗꯤꯐꯥꯏꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕꯥ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯡ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯑꯃꯥ ꯌꯥꯎꯕꯥ ꯐꯥꯏꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯏꯜ ꯑꯗꯨ ꯏꯕꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯃꯈꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ " ꯀꯁ꯭ꯇꯝ ꯔꯣꯝ " ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏ ꯫

ꯗꯤꯁꯛꯔꯤꯠ-ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟꯇ ꯔꯣꯝ

[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯥꯏ.ꯕꯤ.ꯑꯦꯝ.ꯅꯥ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯔꯤꯗ-ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ (ꯁꯤ.ꯑꯥꯔ.ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯔ ꯔꯤꯗ-ꯑꯣꯅꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ (ꯇꯤ.ꯑꯥꯔ.ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ.) ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯑꯄꯤꯀꯄꯥ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ/꯳꯶꯰ ꯃꯣꯗꯦꯂꯁꯤꯡ, ꯳꯶꯰/꯸꯵, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ/꯳꯷꯰ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯅꯤ ( ꯳꯷꯰/꯱꯵꯵ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯳꯷꯰/ ) ꯒꯤ ꯃꯥꯏꯛꯔꯣꯀꯣꯗ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯇꯧꯈꯤ, ꯱꯶꯵ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ ꯫ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯈꯔꯗꯥ ꯑꯍꯦꯟꯕꯥ ꯗꯥꯏꯒ꯭ꯅꯣꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯃꯨꯂꯦꯁꯟ ꯁꯄꯣꯔꯇꯀꯤꯗꯃꯛ ꯔꯥꯏꯇꯦꯕꯜ ꯀꯟꯠꯔꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ (ꯗꯕꯜꯌꯨ.ꯁꯤ.ꯑꯦꯁ.) ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤ ꯫ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯀꯝꯞꯌꯨꯇꯔ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯀꯣꯔ ꯔꯣꯞ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤ, ꯃꯁꯤ ꯃꯦꯒ꯭ꯅꯦꯇꯤꯛ ꯀꯣꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯋꯥꯏꯔꯁꯤꯡ ꯊ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯗꯨꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯇꯧꯈꯤ ꯫

ꯁꯣꯂꯤꯗ -ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯃꯤꯀꯟꯗꯨꯛꯇꯔ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯁꯥꯃꯀꯒꯨꯝꯅꯥ ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯑꯣꯏ ꯫ ꯀꯝꯕꯤꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯣꯖꯤꯛ ꯒꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Mvar -ꯕꯤꯠ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯏꯅꯄꯨꯠ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Mvar -ꯕꯤꯠ ꯗꯦꯇꯥ ꯑꯥꯎꯇꯄꯨꯇꯀꯤ ꯑꯔꯕꯤꯠꯔꯦꯔꯤ ꯚꯦꯜꯌꯨꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯦꯞ ꯇꯧꯅꯕꯥ ꯃꯦꯟꯑꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯖꯣꯏꯟꯇ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ ( ꯂꯨꯛ-ꯑꯞ ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯃꯥ) ꯫ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯁꯔꯛꯌꯨꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯥꯁ꯭ꯛ ꯔꯣꯝ ꯫ ꯃꯥꯁ꯭ꯛ ꯔꯣꯝ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯂꯥꯏꯅꯁꯤꯡ (ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯏꯅꯄꯨꯠ) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯤꯠ ꯂꯥꯏꯅꯁꯤꯡ (ꯗꯦꯇꯥ ꯑꯥꯎꯠꯄꯨꯠ)ꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯃꯥ ꯌꯥꯎꯏ, ꯃꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯁ꯭ꯇꯔ ꯁꯨꯏꯆꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯈꯅꯒꯠꯂꯒꯥ ꯄꯨꯟꯅꯥ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅꯥ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯂꯦꯑꯥꯎꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯤꯛꯇꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯥꯒꯦꯁꯟ ꯗꯦꯂꯤꯕꯔꯤꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯑꯔꯕꯤꯠꯔꯦꯔꯤ ꯂꯨꯛ-ꯑꯞ ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯃꯥ ꯔꯤꯞꯔꯖꯦꯟꯇ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯫

ꯃꯥꯁ꯭ꯛ ꯔꯣꯝꯗꯥ, ꯗꯦꯇꯥ ꯑꯁꯤ ꯁꯔꯛꯌꯨꯏꯠꯇꯥ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯦꯅꯀꯣꯗ ꯇꯧꯏ, ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯃꯁꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯤꯀꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯈꯛꯇꯗꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯇꯧꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯫