ꯔꯦꯅꯦꯅꯨꯇꯦꯠ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯔꯦꯅꯦꯅꯨꯇꯦꯠ, ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯏꯖꯤꯞ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]