Jump to content

ꯕꯇꯤꯌꯥꯔ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯕꯥꯇꯤꯌꯥꯔ (ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯕꯦꯁꯤꯌꯥꯔ ꯍꯥꯌꯅꯥꯁꯨ ꯏꯕꯥ), ꯂꯚꯤꯚ ꯁꯍꯔꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯥꯝꯅꯕꯥ ꯃꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯁꯍꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯕꯀꯂꯆꯔ, ꯂꯚꯤꯚꯀꯤ "ꯀ꯭ꯅꯥꯖꯄꯥ" ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯧꯅꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯚꯤꯚ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯁ꯭ꯠꯔꯣ-ꯍꯉ꯭ꯒꯦꯔꯤꯌꯥꯟ ꯏꯝꯄꯥꯌꯔꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯥ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯌ ꯆꯜꯂꯀꯄꯗꯥ ꯍꯧꯔꯀꯈꯤꯕꯁꯨ ꯆꯍꯤ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯔꯣꯃꯒꯤ ꯍꯧꯔꯀꯄꯗꯥ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯀꯈꯤ꯫ ꯏꯁ꯭ꯇꯔꯟ ꯄꯣꯂꯟꯗꯒꯤ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯱꯹꯳꯹ꯗꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯱꯹꯴꯵ꯗꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯌꯨꯛꯔꯦꯅꯒꯤ ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯥꯔ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯚꯤꯗꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯥꯝꯅꯕꯥ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯲꯰꯰꯸ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅꯥ ꯂꯚꯤꯚ ꯁꯤꯇꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ "ꯗꯤꯛ-ꯑꯥꯔꯠ" ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯅꯥ ꯍꯧꯗꯣꯀꯈꯤꯕꯥ "ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯕꯥꯇꯤꯌꯥꯔ ꯗꯦ" ꯄꯥꯡꯊꯣꯀꯏ꯫ ꯕꯇꯤꯌꯥꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯚꯤꯚꯀꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯀꯂꯆꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯀꯄꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯎꯏ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯥ ꯃꯐꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯜꯀꯂꯣꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯥꯝꯅꯕꯥ ꯀꯂꯆꯔꯗꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯀꯏ꯫[꯱][꯲]

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯁꯤ ꯂꯋꯣꯎ ("ꯂꯚꯤꯚꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯂꯤꯠ")ꯒꯤ ꯂꯣꯌꯔꯕꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯕꯥꯇꯤꯌꯥꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯄꯣꯂꯤꯁꯀꯤ ꯂꯣꯅꯒꯤ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄꯥ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯡꯂꯝꯃꯤ, ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯕꯥꯂꯥꯛ ꯀꯧꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯂꯋꯣꯎ ꯂꯣꯅꯒꯤ ꯚꯦꯔꯤꯑꯦꯟꯇ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯀꯃꯟ ꯏꯃꯦꯖꯤꯅꯦꯁꯟꯗꯥ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯕꯇꯤꯌꯥꯔ ꯑꯃꯥ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯁꯦꯜ-ꯊꯨꯃꯒꯤ ꯐꯤꯚꯃꯗꯥ ꯁꯤꯡꯅꯕꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯥ ꯄꯨꯀꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥ ꯁꯍꯔꯒꯤ ꯅꯥꯒꯔꯤꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄꯥ ꯕꯥꯇꯤꯌꯥꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄꯥ ꯋꯦꯁꯣꯂꯥ ꯂꯋꯣꯁꯀꯥ ꯐꯥꯂꯥ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯁꯣꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯀꯥꯖꯤꯃꯤꯔꯖ ꯋꯥꯖꯗꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯅꯔꯤꯛ ꯚꯣꯒꯦꯂꯐꯦꯉ꯭ꯒꯔꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯤꯡꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯄꯣꯒꯣꯟ ꯂꯋꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯂꯟꯗꯒꯤ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯇꯤꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕꯥ ꯐꯨꯇꯕꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯃꯤꯆꯥꯜ ꯃꯥꯇꯤꯌꯥꯁꯁꯨ ꯌꯥꯑꯣꯈꯤ꯫[꯳]

ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯀꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯨꯛꯔꯦꯅꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯕꯇꯤꯌꯥꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯛꯔꯦꯅꯒꯤ ꯄꯤꯗꯃꯟꯇꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯕꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯤ, ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯏꯁ꯭ꯇꯔꯟ ꯒ꯭ꯌꯥꯂꯤꯁꯤꯌꯥ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯀꯧꯅꯩ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯌꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯣꯏꯕꯥ ꯂꯃꯆꯠ-ꯁꯥꯖꯠ, ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯂꯤꯁ ꯑꯦꯇꯦꯌꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯥꯇꯤꯌꯥꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯕꯂꯤꯒꯦꯇꯔꯤ ꯑꯦꯠꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯀꯥ (ꯋꯥꯀꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯤꯛ)ꯅꯥ ꯐꯖꯅꯥ ꯈꯉꯗꯣꯀꯏ꯫[꯴]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. "Dik-Art" website
  2. Kateryna Dysa, Cityscapes of Violence in Contemporary Ukrainian Culture, (University of Toronto Press, 2019)
  3. Marta Pawlikowska, Batiarowie i żydzi na ulicach Lwowa, journal "Kresy" (No. 2/2017)
  4. Marta Pawlikowska, Batiarowie i żydzi na ulicach Lwowa, journal "Kresy" (No. 2/2017)
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯕꯇꯤꯌꯥꯔ&oldid=50224" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ