Jump to content

ꯕꯠꯇꯔ ꯆꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯕꯠꯇꯔ ꯆꯥ

ꯕꯠꯇꯔ ꯆꯥ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Butter Tea) ꯑꯁꯤ ꯅꯦꯄꯥꯜ, ꯚꯨꯇꯥꯟ, ꯄꯥꯀꯤꯁ꯭ꯇꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯤꯕꯦꯇꯥꯅꯒꯤ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯒꯤ ꯂꯃꯗꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯤꯌꯥꯃꯒꯤ ꯊꯛꯅꯕꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯒꯤ ꯂꯐꯣꯏ, ꯌꯥꯛ ꯕꯠꯇꯔ, ꯏꯁꯤꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯟꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯁꯟ-ꯏꯔꯣꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯕꯠꯇꯔ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ, ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅꯥ ꯐꯪꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯇꯥꯡꯏ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯕꯠꯇꯔ_ꯆꯥ&oldid=51136" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ