Jump to content

ꯕꯣꯔꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯐꯥꯏꯜ:Boron by xponentialdesign.gif
Boron Atom

ꯕꯣꯔꯣꯟ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Boron) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯆꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯕꯣꯔꯣꯟꯒꯤ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯵ꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯑꯔꯨꯝꯕꯅ ꯱꯰.꯸꯱꯱u ꯅꯤ ꯫ B ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯕꯣꯔꯣꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛꯅꯤ ꯫

ꯅꯤꯌꯣꯟ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯕꯣꯔꯣꯟ&oldid=55815" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ