ꯕꯤꯅꯤꯊ ꯗ ꯁꯟ (ꯇ꯭ꯔꯤꯚꯤꯌꯝ ꯏꯁꯩ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
"ꯕꯤꯅꯤꯊ ꯗ ꯁꯟ"
Song

ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯏꯪ. ꯀꯨꯝ ꯲꯰꯱꯵ꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯦꯛ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]