Jump to content

ꯕꯤꯜꯕꯦꯔꯔꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯕꯤꯜꯕꯦꯔꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯢ ꯋꯥꯢꯔꯞ ꯋꯥꯡꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗ ꯄꯥꯟꯕ ꯎꯍꯩ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯂꯩꯃꯥꯢ ꯅꯛꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯖꯤꯅꯁ genus Vacciniumꯗ ꯆꯤꯡꯉꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]