ꯕꯥꯠ (ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(ꯕꯥꯠ (ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ) ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)

ꯕꯥꯠ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯏꯖꯤꯞ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯁꯟ ꯑꯃꯣꯝ ꯒꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯄꯨꯕꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]